Obchodní podmínky partner (klient)

OBCHODÍ PODMÍNKY - PARTNER

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále „obchodní podmínky“) upravují práva a povinnosti mezi obchodní společností HERECKÉ WORKSHOPY KALEGRO s.r.o., se sídlem Dunická 3142/2, Záběhlice, 141 00 Praha 4, IČO: 07928696, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 310042 (dále jen „společnost“) a partnerem.

Partnerem je osoba fyzická nebo právnická osoba, která má zájem vyhledávat uživatele do připravovaných uměleckých děl (zejména film, televize, reklamy, apod.)

 

  1. Registrace

Partner má povinnost registrace obdobně jako v případě klienta (vis obchodní podmínky). Partnerovi je vytvořen jeho účet (dále jen „partnerský účet“). Na základě tohoto účtu může partner vstupovat do DATABÁZE KALEGRO (dále jen „databáze“) a prohlížet si podle zadaných parametrů osobní profily zaregistrovaných uživatelů.

Bez provedení registrace není možné vstoupit do DATABÁZE KALEGRO, vidět tedy více informací než návštěvník databáze – přístup Basic (viz níže).

Registraci (Basic) provádí společnost zdarma na základě žádosti partnera (elektronicky). Žádost o registraci (obdobně jako v obecných obchodních podmínkách ze dne 1. 2. 2021) je partner povinen zaslat pomocí registračního formuláře na webových stránkách DATABÁZE KALEGRO – www.hereckadatabaze.cz nebo na emailovou adresu info@hereckadatabaze.cz (v případě, že partner projeví zájem o jinou, rozšířenou formu spolupráce – typu Exklusive aj.).

V žádosti uvede partner zejména své jméno a příjmení, příp. obchodní firmu, IČO, adresu bydliště nebo sídla, příp. adresu pro doručování, e-mailovou adresu. Odesláním žádosti o registraci vyjadřuje partner souhlas s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Na základě žádosti partnera provede (schválí) společnost registraci partnera a vytvoří partnerovi partnerský účet.

V žádosti o registraci je partner povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v partnerském účtu je partner při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené partnerem v uživatelském účtu a v žádosti o registraci jsou společností považovány za správné.

Při registraci rovněž uvede typ partnerského účtu. V případě typu účtu – Standard je účet oprávněn použít po zaplacení ceny dle Ceníku. V případě typu účtu Exklusiv – je účet oprávněn použít po zaplacení ceny dle individuální dohody mezi partnerem a společností.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout provedení registrace a založení partnerského účtu, a to jakékoliv osobě a z jakýchkoliv důvodů, i bez uvedení důvodů.

Partner se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, zejména o osobních údajích vyhledaných uživatelů, které se dozvěděl v souvislosti s přístupem do databáze.

Partner není oprávněn informace z databáze, zejména osobní údaje vyhledaných uživatelů, zpracovávat mimo portál, není-li dohodnuto mezi ním a společností jinak.

V případě, že partner nebude mít zájem nadále využívat databázi společnosti, je oprávněn odhlásit se od partnerského účtu a požadovat smazání svého partnerského účtu, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu info@hereckadatabaze.cz

III. Typy partnerských účtů

  • Basic: V případě tohoto je umožněn přístup do databáze – bez nutnosti registrace, možnost prohlížení, možnost základního vyhledávání, k zobrazení profilu kontaktování jednotlivého („chatbox“) klienta (již nutná registrace),
  • Standard: Nutnost registrace, specifické funkcionality databáze (více informací o klientech) – vyhledávací menu pro standartní klientské účty – možnost kontaktování jednotlivého klienta („chatbox“), možnost hodnocení klientů na základě jednotlivých kritérií,
  • Exklusiv: na základě jednotlivé dohody mimo tyto smluvní podmínky.

Cena za jednotlivé typy partnerských účtů je dle Ceníku nebo dle individuální dohody.

  1. Práva a povinnosti Partnera

Objednáním a využíváním partnerského účtu vyslovuje a potvrzuje Partner, stejně jako Poskytovatel, svůj závazek řídit se níže uvedenými Smluvními podmínkami stejně, jako by byly tyto Smluvní podmínky vytištěny a podepsány ve formě smlouvy.

Partner nesmí na server umisťovat obsah, jež je v rozporu se zákonem nebo dobrými mravy. Nesmí také uveřejňovat obsah nevhodný. Nevhodné webové stránky s tímto obsahem nejsou povoleny ani za podmínky přístupu chráněného heslem.

Partner je povinen uvést při objednávce partnerského účtu své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace (viz výše). Partner je povinen udržovat své kontaktní a identifikační údaje aktuální pro účely komunikace se společností. Povinnost prokázat správnost zadaných údajů přitom leží na straně Partnera.

Partner výslovně souhlasí, aby společnost zahájila poskytování partnerského účtu již před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy a vzdává se práva na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě.

Partner je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla k zřízeným partnerskému účtu před zneužitím 3. stranou.

Partner se zavazuje chovat se v Databázi v souladu se zákonem a dobrými mravy, je-li za strany Společnosti zjištěn opak, bude na to Partner upozorněn, popř. Společnost je povinna toto jednání Partnera sdělit příslušným orgánům.  

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

Společnost je povinna zajistit provoz partnerského účtu v maximální možné dostupnosti.

Porušením povinnosti Společnosti zajistit provoz partnerského účtu není přerušení provozu partnerského účtu vzniklé z neodvratitelných objektivních důvodů (např. odstávka el. energie, výpadek přípojného bodu k internetu apod.) nebo přerušení provozu z důvodu systémových zásahů Poskytovatele do provozu serveru.

Společnost může poskytovat Partnerovi další služby (předvýběr herců, školení a koučink…, oslovování herců) tyto služby však budou ujednány samostatně na základě individuální dohody.

Společnost může na základě svého uvážení označovat a třídit klienty, tento typ je ovšem zcela na vůli Společnosti a není jakkoliv závazný či návodný.

Společnost neodpovídá při registraci za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Partnerem při objednávce partnerského účtu.

Společnost je povinna upozornit Partnera včas na skutečnost, kdy se blíží uplynutí doby, na kterou má Partner předplacen partnerský účet, a to formou zprávy elektronické pošty zaslané na kontaktní e-mail poskytnutý Partnerem. Poskytovatel neodpovídá za vznik možné škody z propadnutí účtu.

Společnost má právo jednostranně pozastavit poskytování služeb v případech, kdy provozem by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Partnerům či Společnosti. Společnost může v těchto případech pozastavit partnerský účet Partnerovi i bez předchozího upozornění.

Společnost má právo zrušit partnerský účet Partnerovi, který je v prodlení s platbou za partnerský účet déle než 10 dnů. V případě zrušení partnerského účtu z důvodu neuhrazení partnerského účtu Partnerem, neodpovídá Společnost za škodu vzniklou ztrátou dat Partnera.

Společnost má právo učinit kroky nezbytné k udržení správného chodu serverů.

Společnost nenese odpovědnost za obsah veškerého materiálu, který Partner na partnerský účet.

Společnost bude při řešení problémů či sporů s Partnerem upřednostňovat v prvé řadě dohodu nebo domluvu před omezením nebo pozastavením partnerského účtu.

Společnost má právo jednostranně obměnit funkce partnerského účtu. V případě obměny funkcí partnerského účtu uvede Poskytovatel popis této změny na webových stránkách Poskytovatele.

Společnost odpovídá pouze za skutečnou a prokázanou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny sjednané za běžné období. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, poskytne Společnost náhradu škody formou bezplatného poskytnutí partnerského účtu na dobu odpovídající příslušné částce.

Společnost má právo jakýmkoli způsobem regulovat způsob jednání partnera, tj. především zasahovat do komunikace s klienty.

Jakékoli další ujednání mezi klientem a Partnerem je zcela na libovůli těchto stran a Společnost v žádném případě neručí za jakékoli smluvní ujednání mezi těmito stranami.

 

  1. Ochrana osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje svých partnerů podle Podmínek ochrany osobních údajů.

 

 

VII. Ochrana a správa dat

Data zabezpečena bezpečným protokolem HTTPS, povinností přihlášení, každý uživatel vidí pouze svá data, přístup do databáze zabezpečen přihlašovacími údaji a zabezpečeným protokolem HTTPS. Manipulovat s databází může jen speciální administrátorský účet. data jsou zálohována v cloudu redundantními mechanismy na straně poskytovatel serverového řešení.

 

VIII. Závěrečná ustanovení

 

Vztah mezi Partnerem a společností dle těchto Podmínek, jakož i nároky z něj vyplývající, se řídí českým právním řádem. Veškeré spory týkající se nároků vzniklých na základě těchto obchodních podmínek jsou v kompetenci soudů České republiky a budou jimi projednávány.

 Helpdesk: 739230875

 

Společnost si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

O jakékoliv změně bude Partner informován prostřednictvím kontaktního e-mailu, který uvede při uzavření smlouvy, a to jeden týden předem před nabytím platnosti a účinnosti změny obchodních podmínek. Partner má v takovém případě právo změnu obchodních podmínek odmítnout a předmětný závazek mezi ním a společnosti z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době jeden (1) kalendářní měsíc, která začne běžet den následující po odeslání oznámení.

Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2021